Reisvoorwaarden – Algemene voorwaarden en privacybeleid van LMX Touristik GmbH
– geldig voor boekingsbevestigingen vanaf 11.02.2020 –

Geachte klant/reiziger,

Dit zijn de reisvoorwaarden van uw touroperator LMX Touristik GmbH (hierna te noemen: de organisator). Voor ons, als gewetensvolle en gerenommeerde touroperator is het belangrijk dat uw reis een succes wordt. Om u meer rechtsbescherming te bieden, onderwerpen we ook de boekingen van individuele reisdiensten aan de wettelijke bepalingen, zoals die gelden voor pakketreizen, met uitzondering van de bescherming bij insolventie in overeenstemming met § 651r (4) BGB.

Bij een online boeking ontvangt u deze reisvoorwaarden ook nogmaals per e-mail, samen met uw reisbevestiging. We adviseren alle reisklanten die online boeken om na elk boekingsproces de zogenoemde „spammap“ in de gaten te houden. Soms kunnen belangrijke berichten daar onjuist in terechtkomen.

Op onze reiscontracten zijn de volgende algemene reisvoorwaarden van toepassing:

Inhoud

 1. Afsluiten van het reiscontract, Contractpartners, Communicatiekanaal
 2. Diensten, Belangrijke reisinformatie en Speciale hotelvoorwaarden
 3. Toepasbaarheid van de wettelijke bepalingen voor pakketreizen bij het boeken van individuele reisdiensten
 4. (Aan-)betaling en vervaldatum van de reisprijs, Verzending van de reisdocumenten in fysieke vorm, Herinneringen
 5. Verhogen en verlagen van de reisprijs, Voorwaarden en reikwijdte; Wijziging van andere contractvoorwaarden
 6. Opzeggen van het reiscontract door de organisator vanwege te laat betalen door de klant
 7. Omboeken, Wijzigingsverzoeken en Contractoverdracht
 8. Annuleren door de klant en compensatie voor de organisator, Annuleringskosten, Niet-gebruikte diensten
 9. Beperking van aansprakelijkheid van de touroperator
 10. Kennisgeving van gebreken door de klant
 11. Paspoort, visum- en gezondheidsvoorschriften
 12. Deelbetalingen en kredietcontrole, Gegevensbescherming door Creditreform Boniversum GmbH
 13. Gegevensbeschermingsplicht van de organisator bij het boeken en het uitvoeren van de reis, alsook bij kredietcontroles en deelbetalingen
 14. Toegang tot contractuele diensten voor burgers van de EU met een woonadres in een andere lidstaat
 15. Ineffectiviteit van individuele bepalingen
 16. Bevoegde rechtbank, Geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten, Identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij
 1. Afsluiten en inhoud van het reiscontract, Contractpartners, Communicatiekanaal
  1. Door de reis te boeken, sluit de klant met de operator een bindend reiscontract.
  2. De inhoud van het aanbod, op basis waarvan de klant het reiscontract sluit, wordt bepaald door de hotelbeschrijvingen en servicebeschrijvingen van de organisator. De hotelbeschrijvingen en servicebeschrijvingen van reisbureaus of andere touroperators zijn niet maatgevend.
  3. De klant die boekt is ook de „reisaanvrager“. De reisaanvrager van de reis is in alle voorkomende gevallen de contractpartner van de organisator. Dat houd in, dat de reisaanvrager ook aansprakelijk is voor de volledige reisprijs en dus voor alle reisdeelnemers die bij het aanmelden voor de reis worden vermeld. De reisaanvrager is verantwoordelijk voor een correcte en volledige specificatie van de gegevens van de reisdeelnemers.
  4. Het reiscontract komt tot stand door het accepteren van de boeking van de klant door de organisator. De acceptatie vereist geen specifieke vorm. Bij of onmiddellijk na het sluiten van het contract overhandigt de organisator een reisbevestiging aan de klant. Verzending hiervan kan, met name bij online boekingen, ook elektronisch worden uitgevoerd.
  5. Voor kinderkortingen is de leeftijd op de dag van de terugreis bepalend. De hoogte van de kinderkorting staat bij de betreffende servicebeschrijving vermeld.
  6. De bij het aanmelden voor de reis vermelde deelnemers kunnen, naast de reisaanvrager, contractpartner van de organisator worden, als de reisaanvrager de reisdeelnemers vertegenwoordigt.
  7. Zogenoemde „lege weken“ kunnen, nadat de organisator op aanvraag van de klant de mogelijkheid hiervoor heeft bevestigd, worden geboekt. De verwerkingskosten bedragen € 50,00 per persoon per week.
 2. Diensten, Belangrijke reisinformatie en Speciale Hotelvoorwaarden
  De dienstverlening door de organisator is gebaseerd op de volgende criteria:

  1. De organisator verwijst nadrukkelijk naar de belangrijke reisinformatie die de klant kan vinden op www.lmx.info. Daar wordt algemene boekingsinformatie vermeld en staan bijzonderheden over boekingen in het laagseizoen. Ook is hier algemene vlucht- en luchthaveninformatie te vinden. In de daar tevens aanwezige paragraaf “FAQ“ worden veel gestelde vragen beantwoord. Informatie over de inreisvoorwaarden en de voor de klant verantwoordelijke reisleiding wordt op het moment van het toezenden van de reisdocumenten meegedeeld.
   1. Accommodatie
    De accommodatie moet ter beschikking worden gesteld, zoals beschreven in de hotelbeschrijving van de organisator.
   2. Vlucht
    De organisator zal de klant informeren over de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij, zodra deze zeker is. In het kader van de factuur/reisbevestiging, worden in elk geval de te verwachten vluchtgegevens meegedeeld. Mocht het door vluchtwijzigingen of verplaatsingen noodzakelijk zijn om van luchtvaartmaatschappij te veranderen, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht.

    De organisator behoudt zich het recht voor om de vluchttijden, de route – inclusief tussenlandingen -, het vliegtuig en de luchtvaartmaatschappij te wijzigen en stelt de klant van eventuele wijzigingen onmiddellijk op de hoogte.

    Directe vluchten zijn niet hetzelfde als „non-stop vluchten“. Dus kunnen ook bij directe vluchten tussenlandingen plaatshebben. Kinderen jonger dan twee jaar mogen mee op vluchten die onderdeel uitmaken van pakketreizen, zonder dat ze recht hebben op een zitplaats in het vliegtuig, op voorwaarde dat elk kind wordt vergezeld door een begeleidende volwassene.

 3. Toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen voor pakketreizen bij het boeken van individuele reisdiensten
  Om ervoor te zorgen dat de klant een hoge wettelijke beschermingsstatus heeft, biedt de organisator de klant ook bij het boeken van individuele reisdiensten de rechten overeenkomstig §§ 651a-651y BGB, met uitzondering van bescherming van de reisprijs bij insolventie overeenkomstig § 651r BGB.
 4. (Aan-)betaling en vervaldatum van de reisprijs, Verzending van de reisdocumenten in fysieke vorm, Herinneringen
  1. De volgende bepalingen zijn algemeen van toepassing op het betalen van de reisprijs.
  2. In principe kan de organisator alleen betaling van de reisprijs voor het einde van de reis eisen, als er sprake is van effectieve insolventiebescherming en aan de klant in overeenstemming met § 651r (4) BGB een garantiecertificaat met de naam en contactgegevens van de geldverzekeraar wordt verstrekt, voor zover wettelijke bepalingen niets anders toestaan.
  3. Na het afsluiten van het reiscontract moet onmiddellijk een aanbetaling op de reisprijs worden gedaan. De klant is niet in gebreke totdat het garantiecertificaat is overhandigd.
  4. De aanbetaling voor producten van LMX Touristik GmbH – met uitzondering van de producten van het merk SunTrips – bedraagt:
   • Voor pakketreizen en losse hotelreserveringen 30% van de reissom,
   • Bij losse vluchtboekingen dient onmiddellijk de volledige prijs betaald te worden. De aanbetaling voor producten van het merk SunTrips bedraagt:
   • Voor pakketreizen en losse hotelreserveringen, 20% van de reissom,
   • Bij losse vluchtboekingen dient onmiddellijk de volledige prijs betaald te worden.
 5. Verhogen en verlagen van de reisprijs, Voorwaarden en reikwijdte; Wijziging van andere contractvoorwaarden
  1. In de volgende gevallen heeft de organisator de mogelijkheid om de overeengekomen reisprijs te verhogen:
   • als de kosten voor passagiersvervoer hoger worden, bijvoorbeeld door hogere prijzen voor brandstof-, energie- of energiedragers,
    of
   • bij een verhoging van belastingen en andere heffingen voor overeengekomen reisdiensten, zoals toeristenbelasting, haven- of luchthavenheffingen, luchtverkeersbelastingen, of
   • als veranderingen in de geldende wisselkoers ervoor hebben gezorgd dat de organisator voor diensten die vallen binnen de contractuele pakketreis, zoals hotelkosten, een hogere vergoeding moet betalen aan de betreffende dienstverlener.
  2. In het geval van een verhoging van de passagiers-vervoerskosten na het sluiten van het contract, heeft de organisator het recht om de overeengekomen reisprijs, op basis van deze extra kosten, te verhogen, voor zover
   de verhoging van de vervoerskosten betrekking heeft op de zitplaats van een van de reisdeelnemers. In dat geval kan de organisator verlangen dat de klant dit hogere bedrag betaalt.
   Als het transportbedrijf, met name een luchtvaartmaatschappij of een intermediair voor vluchten, hogere prijzen per vervoermiddel eist, dan worden deze extra vervoerskosten gedeeld door het aantal zitplaatsen van het overeengekomen vervoermiddel. Van de klant kan uitsluitend betaling worden verlangd van het bedrag dat hierdoor per individuele stoel ontstaat.
  3. Stijgen de belastingen en heffingen voor overeengekomen reisdiensten, zoals toeristenbelasting, haven-, luchthaven- of luchtverkeersbelastingen, ten opzichte van het moment dat het contract werd gesloten, dan kan de organisator de reisprijs verhogen met het verhoogde en door hem te betalen bedrag. Hetzelfde geldt als een wijziging van de wisselkoers leidt tot een toename van contractuele reisdiensten.
  4. Een prijsverhoging is alleen effectief, als deze voldoet aan de vereisten van § 651f BGB en de klant hierover uiterlijk 20 dagen vóór het begin van de reis wordt geïnformeerd.
  5. De organisator informeert de klant, via een permanente gegevensdrager, duidelijk en begrijpelijk over de prijsverhoging en de redenen daarvoor; daarbij wordt de berekening van de prijsverhoging gecommuniceerd.
  6. De klant kan van de organisator een korting op de reisprijs verlangen als en voor zover de onder Punt 5.1–5.3 genoemde prijzen, belastingen en heffingen of wisselkoersen na het sluiten van het contract en voor het begin van de reis zijn gewijzigd en dit leidt tot lagere kosten voor de organisator. Is door de klant meer betaald dan het bedrag dat hierna verschuldigd is, dan dient de organisator het extra bedrag te vergoeden. De organisator mag op het door hem te vergoeden extra bedrag de werkelijk gemaakte administratiekosten in mindering brengen. Op verzoek van de klant moet hij aantonen in welke mate het bedrag van de gemaakte administratiekosten zijn ontstaan.
  7. In het geval van een prijsverhoging na het sluiten van het contract, van meer dan 8% van de totale reisprijs, geldt dit als een aanbod van de organisator aan de klant, om het reiscontract te wijzigen. De organisator kan in dat geval van de klant eisen dat hij of zij het aanbod om het contract te wijzigen aanvaardt, of zich binnen een redelijke termijn uit het contract terugtrekt. Na afloop van deze periode wordt het aanbod om het reiscontract te wijzigen als aanvaard beschouwd. Als alternatief, kan de organisator de klant, in plaats van een prijsverhoging, ook een vervangende reis aanbieden.
  8. Andere contractvoorwaarden dan de reisprijs kunnen door de organisator alleen eenzijdig gewijzigd worden, als de wijziging onbeduidend is. De organisator moet de klant, op een permanente gegevensdrager, op duidelijke, begrijpelijke en opvallende wijze, informeren over de wijziging. Een wijziging is alleen effectief als hij aan deze vereisten voldoet en vóór het begin van de reis wordt vermeld.
   Bijvoorbeeld: een wijziging in vluchttijden is niet relevant als daardoor alleen de oorspronkelijke reisdag wordt beïnvloed of als de overeengekomen vliegtijd geen significante invloed heeft op de nachtrust.
 6. Opzeggen van het reiscontract door de organisator vanwege te laat betalen door de klant
  1. Is de termijn voor de aanbetaling of de laatste betaling van de reisprijs verlopen en heeft de klant niet volledig betaald, dan behoudt de organisator zich het recht voor om het reiscontract op te zeggen. Als voorwaarde hiervoor geldt, dat de organisator de klant, na het verlopen van de vervaldatum van de betaling en voordat hij aangeeft het contract op te zullen zeggen, nog één keer – onder het stellen van een redelijke termijn – heeft gevorderd om te betalen en heeft gewezen op de gevolgen van een late betaling.
  2. Komt het tot opzeggen van het contract, dan zal de organisator een schadeclaim indienen ten bedrage van de werkelijke annuleringskosten of het vaste tarief voor annulering overeenkomstig Punt 8.3.
  3. Bij een schadeclaim in geval van annulering staat het de klant vrij om te bewijzen dat de organisator geen of minder schade heeft geleden.
  4. In het geval van annulering als gevolg van verwijtbare betalingsachterstand, heeft de organisator het recht om een forfaitaire vergoeding van € 15,00 per reisdeelnemer in rekening te brengen, indien de organisator de daadwerkelijk geleden annuleringsschade claimt.
 7. Omboeken, Wijzigingsverzoeken en Contractoverdracht
  1. Vraagt de klant om wijzigingen, dan volgt daaruit geen aanspraak om de reisdiensten te wijzigen.
   1. Is een omboekingsverzoek ingediend en wordt dit geaccepteerd door de organisator, dan moet door de klant, naast eventuele omboekingskosten, een verwerkingsvergoeding van € 30,00 per reisdeelnemer betaald worden.
  2. Binnen een redelijke periode vóór het begin van de reis, is het voor de klant mogelijk om op een permanente gegevensdrager te verklaren, dat in zijn plaats een derde partij de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het pakketreiscontract op zich neemt. Hierbij zijn de bepalingen van toepassing voor contractoverdrachten overeenkomstig § 651e BGB.
   1. Is een verzoek tot contractoverdracht gedaan door de klant en wordt het uitgevoerd, dan moet door de klant, naast eventuele omboekingskosten, een verwerkingsvergoeding van € 30,00 per reisdeelnemer betaald worden.
 8. Annuleren door de klant en compensatie voor de organisator, Annuleringskosten, Niet-gebruikte diensten
  1. De klant kan op elk moment voor het begin van de reis de reis annuleren (§ 651h BGB). Beslissend is het moment dat de organisator het annuleringsverzoek ontvangt. De klant wordt geadviseerd om annulering schriftelijk aan te geven.
   De organisator wijst nadrukkelijk op haar boekingsprincipe „Dynamic-Packaging“. Deze methode om pakketreizen samen te stellen De wordt door organisator altijd gebruikt, behalve voor het merk SunTrips. Voor reizen onder het merk SunTrips wordt dit boekingsprincipe niet gebruikt.
   Kenmerkend voor het zogenoemde ”Dynamic-Packaging“ is, dat de reisdiensten door de organisator op het moment van de bindende reisboeking quasi in „realtime“ worden geboekt op naam van de aangegeven reisdeelnemer. Om te zorgen voor de best mogelijke totale reisprijs, worden met name tarieven van vluchtleveranciers geboekt, die over het algemeen niet te boeken zijn, of alleen tegen een hoge vergoeding op andere personen omgeboekt of na annulering terugbetaald kunnen worden. Ook hotel- en transferkosten kunnen hierdoor beïnvloed worden en kunnen niet of alleen tegen hoge annuleringskosten geannuleerd worden. Tenslotte kunnen na het opzeggen door de klant ook provisies van reisbureaus blijven bestaan.
  2. Zegt de klant het reiscontract op, dan verliest de organisator zijn aanspraak op de reisprijs. De organisator kan echter om een passende schadevergoeding vragen. Bij het berekenen van de vergoeding moet rekening worden gehouden met de kostenbesparing die meestal optreedt en met het andere gebruik van de reisdiensten dat vaak mogelijk is. De organisator kan zijn claim tot schadevergoeding afleiden uit de werkelijke annuleringskosten of bepalen aan de hand de vaste bedragen voor annuleringskosten, zoals die hieronder nader worden toegelicht.
  3. De organisator kan zijn aanspraak op schadevergoeding bepalen aan de hand van het volgende schema, waarin het moment van opzeggen wordt geplaatst tegenover het contractueel overeengekomen begin van de reis. Bepalend voor het berekenen van de volgende vaste tarieven is de dag waarop de organisator de annuleringsaanvraag van de klant ontvangt. De klant heeft het recht om aan te tonen dat er in zijn geval geen of lagere kosten zijn ontstaan en dat door de organisator een schadevergoeding is geëist die hoger is dan de annuleringskosten.De annuleringskosten van LMX Touristik uitgezonderd de producten van het merk SunTrips zijn als volgt:
   a) Pakketreizen met vlucht
   Op basis van het onder 7.1. uitgelegde boekingsprincipe ”Dynamic-Packaging“, gelden de volgende annuleringstarieven:

   • tot de 30e dag voor het begin van de reis 30 %
   • vanaf de 29e tot de 23e dag voor het begin van de reis 65 %,
   • vanaf de 22e tot de 15e dag voor het begin van de reis 70 %,
   • vanaf de 14e tot de 3e dag voor het begin van de reis 85 %,
   • vanaf de 2e dag voor het begin van de reis /niet komen opdagen 90 % van de reisprijs.In het geval dat niet met de reis wordt begonnen, heeft de organisator het recht om van de klant de betaling van de extra verwerkingskosten van de luchtvaartmaatschappij te eisen, op voorwaarde dat de luchtvaartmaatschappij deze kosten bij de organisator in rekening brengt.

   b) Losse vluchtboeking
   Boekt de reiziger bij de organisator alleen de vlucht, dan zijn tussen de organisator en de klant de annuleringskosten, zoals deze zijn opgenomen in de voorwaarden van de geboekte luchtvaartmaatschappij en het geboekte vluchttarief, van toepassing.

   Als de klant niet rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappij annuleert, maar dit door de organisator laat doen, dan gelden er extra annuleringskosten ten gunste van de organisator. Die kosten bedragen 15 procent van de annuleringskosten van de luchtvaartmaatschappij.

   c) Losse hotelboeking
   In principe gelden voor hotelboekingen de bij het boeken in het systeem aangegeven individuele annuleringstarieven. Worden bij het boeken geen individuele annuleringstarieven aangegeven, dan zijn de volgende vaste tarieven van toepassing:

   • tot de 30e dag voor het begin van de reis 30 %
   • vanaf de 29e tot de 23e dag voor het begin van de reis 65 %,
   • vanaf de 22e tot de 15e dag voor het begin van de reis 70 %,
   • vanaf de 14e tot de 3e dag voor het begin van de reis 85 %,
   • vanaf de 2e dag voor het begin van de reis /niet komen opdagen 90 % van de reisprijs.

   De annuleringstarieven voor de producten onder het merk SunTrips zijn als volgt:
   a) Pakketreizen met vlucht

   • tot de 30e dag voor het begin van de reis 20 %,
   • vanaf de 29e tot de 23e dag voor het begin van de reis 65 %,
   • vanaf de 22e tot de 15e dag voor het begin van de reis 75 %,
   • vanaf de 6e tot de 3e dag voor het begin van de reis 80 %,
   • vanaf de 2e dag voor het begin van de reis /niet komen opdagen 85 % van de reisprijs.

   In het geval dat niet met de reis wordt begonnen, heeft de organisator het recht om van de klant de betaling van de extra verwerkingskosten van de luchtvaartmaatschappij te eisen, op voorwaarde dat de luchtvaartmaatschappij deze kosten bij de organisator in rekening brengt.

   b) Losse vluchtboeking
   c) Boekt de reiziger bij de organisator alleen de vlucht, dan zijn tussen de organisator en de klant de annuleringskosten, zoals deze zijn opgenomen in de voorwaarden van de geboekte luchtvaartmaatschappij en het geboekte vluchttarief, van toepassing.
   d) Als de klant niet rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappij annuleert, maar dit door de organisator laat doen, dan gelden er extra annuleringskosten ten gunste van de organisator. Die kosten bedragen 15 procent van de annuleringskosten van de luchtvaartmaatschappij.
   e) Losse hotelboeking
   In principe gelden voor hotelboekingen de bij het boeken in het systeem aangegeven individuele annuleringstarieven. Worden bij het boeken geen individuele annuleringstarieven aangegeven, dan zijn de volgende vaste tarieven van toepassing:

   • tot de 30e dag voor het begin van de reis 20 %,
   • vanaf de 29e tot de 15e dag voor het begin van de reis 40 %,
   • vanaf de 14e tot de 7e dag voor het begin van de reis 60 %,
   • vanaf de 6e tot de 3e dag voor het begin van de reis 80 %,
   • vanaf de 2e dag voor het begin van de reis /niet komen opdagen 85 % van de reisprijs.

 9. Beperking van aansprakelijkheid van de touroperator
  De aansprakelijkheid van de organisator voor schade, die
  • niet kan worden aangemerkt als letselschade en
  • niet verwijtbaar is ontstaan
  is beperkt tot drie keer de reisprijs. In alle andere gevallen zijn de bepalingen van § 651p (2) en (3) BGB van toepassing.
 10. Kennisgeving van gebreken door de klant
  1. De klant moet de organisator onmiddellijk en volledig op de hoogte brengen van eventuele fouten met betrekking tot de reis.
  2. De melding moet worden gedaan bij de reisleiding ter plaatse of bij het lokale reisbureau van de organisator. Het is niet voldoende om gebreken in de accommodatie bij bijvoorbeeld de receptie van het hotel te melden. De organisator informeert de klant over de mogelijkheden om vóór of bij het begin van de reis contact met hem op te nemen.
  3. Kan de organisator een situatie, die verwijtbaar anders is dan vermeld in de informatie als bedoeld onder Punt 2, niet verhelpen dan heeft de klant niet het recht,
   • om de in § 651m gespecificeerde rechten (vermindering van de reisprijs) uit te oefenen, of
   • in overeenstemming met § 651n, om schadevergoeding of compensatie voor nutteloze vakantietijd te eisen.
 11. Paspoort-. Visum- en gezondheidsvoorschriften
  1. De organisator is ervoor verantwoordelijk om klanten, die onderdaan zijn van de Europese Unie, te informeren over de bepalingen van paspoort-, visum- en gezondheidsvoorschriften en ze vóór vertrek te wijzen op mogelijke wijzigingen. Burgers van andere landen kunnen deze informatie krijgen bij het consulaat van hun land.
  2. De organisator raadt alle klanten aan om de benodigde visa zo vroeg mogelijk bij de betreffende diplomatieke instantie aan te vragen, zodat deze tijdig kunnen worden afgegeven en, indien nodig, vóór het begin van de reis kunnen worden verzonden. De organisator is niet aansprakelijk voor de tijdige afgifte en toegang tot noodzakelijke visa.
  3. De klant wordt geadviseerd om de reisinformatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de algemene gedragsaanwijzingen voor de reisbestemming in acht te nemen. Deze informatie kan worden gevonden op de internetsite van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 12. Deelbetalingen en kredietcontrole, Gegevensbescherming door Creditreform Boniversum GmbH
  1. De organisator controleert regelmatig bij het afsluiten van contracten en, als er in bepaalde gevallen een legitiem belang bestaat, ook bij bestaande klanten, de kredietwaardigheid. Daarvoor werkt de organisator samen met Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, waarvan de organisator de daarvoor benodigde gegevens ontvangt. In opdracht van Creditreform Boniversum, biedt de organisator de klant al vooraf de volgende informatie overeenkomstig Art. 14 EU-AVG:
   Creditreform Boniversum GmbH is een agentschap voor consumentenkrediet. Zij beheren een database waarin kredietwaardigheidsinformatie over particulieren wordt opgeslagen. Op basis hiervan verstrekt Creditreform Boniversum kredietinformatie aan haar klanten. Klanten zijn, bijvoorbeeld, kredietinstellingen, leasemaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, telecombedrijven, debiteurenbeheerbedrijven, postorderbedrijven, groot- en detailhandelsbedrijven, alsook andere bedrijven die goederen of diensten leveren of uitvoeren. In het kader van de wettelijke bepalingen, wordt een deel van de in de informatiedatabase beschikbare gegevens ook gebruikt om aan andere bedrijfsdatabases te leveren, o.a. om gebruikt te worden voor het handelen in adressen. In de databank van Creditreform Boniversum wordt met name informatie opgeslagen over de naam, het adres, de geboortedatum, het eventuele e-mailadres, het betalingsgedrag en de eigendomsstructuur van personen.

   Het doel van het verwerken van de opgeslagen gegevens is het verstrekken van informatie over de kredietwaardigheid van de betreffende persoon. De wettelijke basis voor de verwerking is Art. 6 1f EU-AVG. Dit zegt, dat informatie over deze gegevens alleen mag worden verstrekt, als een klant een legitiem belang heeft om deze informatie te kennen. Worden gegevens overgedragen naar landen buiten de EU, dan gebeurt dit op basis van de zogenoemde „standaardcontractbepalingen“, die u kunt inzien via deze link of die u vanaf die link kunt laten toezenden. De gegevens worden zolang bewaard, als noodzakelijk is om het doel waarvoor ze worden opgeslagen te bereiken. Over het algemeen geldt voor deze kennis een opslagperiode van, om te beginnen, drie jaar. Na afloop daarvan wordt gekeken of opslag nog steeds nodig is. Zo niet, dan worden de gegevens meteen dezelfde dag verwijderd. Is een bepaalde zaak geregeld, dan worden de gegevens exact na drie jaar verwijderd. Inschrijvingen in het debiteurenregister worden overeenkomstig § 882e ZP0 exact drie jaar na de dag van registratie verwijderd. Legitieme belangen in de zin van Art. 6 1f EU-AVG kunnen zijn: Krediettoekenning, zakelijke betrekkingen, aandeelhouderschap, een vordering, kredietcontrole, verzekeringscontract, handhavingsinformatie. U heeft het recht om bij Creditreform Boniversum GmbH informatie op te vragen over de daar van u opgeslagen persoonsgegevens. Mochten de van u opgeslagen gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten corrigeren of verwijderen. Kan niet onmiddellijk worden vastgesteld of de gegevens juist of onjuist zijn, dan heeft u het recht om de betreffende gegevens tot het moment van opheldering te laten blokkeren. Zijn uw gegevens onvolledig, dan kunt u vragen om deze aan te vullen. Heeft u toestemming gegeven om de gegevens die bij Creditreform Boniversum zijn opgeslagen te verwerken, dan heeft u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Het herroepen heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de op basis van uw toestemming uitgevoerde verwerking van uw gegevens. Mocht u bezwaren, verzoeken of klachten hebben met betrekking tot de gegevensbescherming, dan kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Creditreform Boniversum. Deze zal u snel en betrouwbaar verder helpen bij alle vragen over gegevensbescherming. U kunt een klacht over het verwerken van gegevens door Boniversum ook indienen bij de plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming.

   De gegevens die Creditreform Boniversum over u heeft opgeslagen, zijn afkomstig van openbaar toegankelijke bronnen, van incassobureaus en van hun klanten. Om uw kredietwaardigheid te beschrijven, stelt Creditreform Boniversum op basis van uw gegevens een scorewaarde op. In de scorewaarde zijn gegevens over leeftijd en geslacht, adresgegevens en, in sommige gevallen, gegevens over de betalingsgeschiedenis opgenomen. Die gegevens worden met verschillende wegingen in de scoreberekening verwerkt. De klanten van Creditreform Boniversum gebruiken de scorewaarden als hulpmiddel bij het nemen van hun eigen kredietbeslissingen.

   Herroepingsrecht: Het verwerkien van de bij ons opgeslagen gegevens heeft plaats om dwingende redenen, ter bescherming van crediteuren en kredietwaardigheid, waarvan de bescherming regelmatig opweegt tegenover uw belangen, rechten en vrijheden, of ze zijn bedoeld om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen. U kunt alleen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als zich redenen voordoen, die voortkomen uit een speciale situatie die door u bewezen moeten worden. Zijn dergelijke speciale redenen aantoonbaar aanwezig, dan worden de gegevens niet meer verwerkt. Wijst u het verwerken van deze gegevens voor reclame- en marketingdoeleinden af, dan worden de gegevens niet langer meer voor deze doeleinden verwerkt. Verantwoordelijk in de zin van Art. 4 Nr. 7 EU-AVG is Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss. Onze contactpersoon voor u is de Consumer Service, Tel.: 02131/36845560, Fax: 02131/36845570, E-mail: selbstauskunft@boniversum.de.
   Onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u bereiken via de volgende contactgegevens:
   Creditreform Boniversum GmbH, Functionaris voor gegevensbescherming, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, E-mail: datenschutz@boniversum.de.

 13. Gegevensbeschermingsplicht van de touroperator bij het boeken en het uitvoeren van de reis, alsook bij kredietcontroles en deelbetalingen
  Persoonsgegevens die de klant in het kader van het boekingsproces doorgeeft, worden door de organisator uitsluitend verzameld, bewaard, verwerkt en aan de dienstverleners verzonden, voor zover dit noodzakelijk is voor het vastleggen, uitvoeren of terugdraaien van het reiscontract. Dit gebeurt in overeenstemming met de nationale en Europese voorschriften voor gegevensbescherming. Alle details hierover zijn te vinden in de privacyverklaring onder deze algemene voorwaarden van de organisator.
 14. Toegang tot contractuele diensten voor burgers van de EU met een woonadres in een andere lidstaat
  De organisator kan weigeren om een contract aan te gaan met EU-burgers die in een andere lidstaat wonen, als dit wordt gerechtvaardigd door objectieve criteria in de zin van § 5 DL-InfoV (verordening betreffende informatieplicht voor dienstverleners). Een dergelijke rechtstreekse, objectieve rechtvaardiging kan optreden, als door het uitvoeren van het contract met een EU-burger die in een andere lidstaat woont, extra kosten ontstaan. De beslissing wordt in individuele gevallen genomen en aan de betrokken EU-burger met redenen uitgelegd.
 15. Ineffectiviteit van individuele bepalingen
  De ineffectiviteit van individuele bepalingen van het reiscontract leidt niet tot de ineffectiviteit van het gehele reiscontract.
 16. Bevoegde rechtbank, Geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten, Identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij
  1. De organisator dient als rechtspersoon te worden aangeklaagd in de vestigingsplaats van het hoofdkantoor. Voor klachten van de organisator tegenover de klant, die consument is, geldt in principe de woonplaats van de klant. Touroperator: LMX Touristik GmbH, Walter-Köhn-Str., 4D, 04356 Leipzig
  2. De organisator is niet verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken en neemt hier ook niet aan deel. De organisator verwijst voor alle reiscontracten die zijn afgesloten via elektronische juridische transacties, naar het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting. Deelname aan geschillenbeslechtingsprocedures is niet het doel.
  3. Overeenkomstig Artikel 11 van de Verordening nr. 2111/2005 van de Europese Unie is de organisator verplicht om op de volgende wijze informatie te verstrekken over de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij: »Bij de boeking licht de organisator ongeacht de vorm van de toegepaste boeking de reiziger in over de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij. Indien de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij op het moment van de boeking nog niet bekend is, dan zorgt de touroperator ervoor, dat de reiziger in kennis wordt gesteld van de naam van de luchtvaartmaatschappij, die waarschijnlijk als uitvoerende luchtvaartmaatschappij voor de betrokken vlucht(en) zal optreden.

Privacyverklaring van LMX Touristik GmbH

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetgeving inzake gegevensbescherming binnen de respectieve lidstaten, alsook voor andere voorschriften inzake gegevensbescherming, is:

LMX Touristik GmbH
Walter-Köhn-Strasse 4d
04356 Leipzig
Duitsland
Tel.: +49 (341) 909 87 40
E-Mail: datenschutz@lmx-touristik.de

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming
De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Wolfgang Schneider
Wolfgang Schneider data-protection-hannover
Lange Weihe 39A
30880 Laatzen
Duitsland
E-Mail:

Als organisator beschermen we uw privacy en uw privégegevens.

We zorgen ervoor, dat alleen gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt ,die nodig zijn voor het uitvoeren van het reiscontract.

Het verwerken van uw persoonsgegevens heeft plaats in overeenstemming met de inhoud van deze privacyvoorschriften, alsook de toepasselijke nationale en internationale privacywetgeving. We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen, die ervoor moeten zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming worden nageleefd.

Hieronder informeren we u over welke gegevens we opslaan, waarom we dat doen, hoe we ze gebruiken en welk herroepingsrecht u heeft. We vragen u dan ook om de volgende teksten aandachtig te lezen.

 1. Het verzamelen van persoonsgegevens en het doel daarvan
  1. Verzamelen van persoonsgegevens
   In het geval dat het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens, door ons of het reisbureau, niet reeds wettelijk is toegestaan, zal dit alleen gebeuren met uw voorafgaande toestemming. Uw gegevens worden opgeslagen op extra beveiligde servers.
   Toegang is alleen mogelijk voor enkele speciaal geautoriseerde personen.
   Persoonsgegevens in de kader van deze privacyverklaring, zijn individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare persoon. Dit omvat informatie, zoals uw naam, adres, postadres, telefoonnummer of uw e-mailadres.
  2. Toepassing
   Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   • Om eventuele contractuele relaties tussen u en ons tot stand te brengen, de inhoud ervan op te stellen, door te voeren en te wijzigen;
   • Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening.
 2. Gegevensbeveiliging
  Alle informatie die u naar ons verzendt of die door de tussenpersoon wordt verzonden, wordt opgeslagen op servers binnen de Europese Unie. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Daarom kunnen we de veiligheid van de gegevens die via internet worden verzonden niet garanderen. We beveiligen de overige systemen echter, door technische en organisatorische maatregelen, tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. In het bijzonder worden uw persoonsgegevens versleuteld verzonden. We maken daarbij gebruik van het coderingssysteem TLS (Transport Layer Security).Een versleutelde verbinding herkent u, doordat de adresregel van de browser verandert van „http://“ in „https://“ en aan het symbool van het slotje in uw browserregel. Zolang de TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

  Bij communicatie via e-mail kunnen we geen volledige gegevensbeveiliging garanderen. Dus raden we u aan om vertrouwelijke informatie per post te versturen:

  LMX Touristik GmbH
  Walter-Köhn-Strasse 4d
  04356 Leipzig, Duitsland

 3. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven
  We geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, of dat we op basis van wettelijke bepalingen en/of officiële of gerechtelijke bevelen gerechtigd of verplicht zijn de gegevens over te dragen. Daarbij kan het met name gaan over het verstrekken van informatie voor wetshandhaving, om gevaar af te wenden, of om intellectuele eigendomsrechten af te dwingen.
 4. Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment met toekomstige werking te wijzigen.
 5. Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens
  Wij, als verantwoordelijke voor de verwerking, verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen gedurende de tijd, die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese richtlijn- en verordeningsgever of een andere wetgever is bepaald in wet- of regelgeving die wij beschouwen als relevant voor het verwerken.Is het doel van de opslag niet langer van toepassing, of loopt een door de Europese richtlijn- en verordeningsgever of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven opslagperiode af, dan worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.
 6. Rechten van de betrokkene
  1. Recht op uitsluitsel
   U hebt het recht om ons te vragen u mede te delen, of van u persoonsgegevens verwerkt worden. Indien u gebruik wilt maken van dit recht op uitsluitsel dan kunt u hier voor op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.
  2. Recht op informatie
   U hebt op elk moment het recht om kosteloos van ons informatie te ontvangen over de van u opgeslagen persoonsgegevens en om een overzicht van deze gegevens te ontvangen. Voorts hebt u op grond van de Europese richtlijnen en verordening de volgende rechten:
   • het recht op informatie omvat:
   • het doel van de verwerking,
   • de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden,
   • de ontvangers, of categorieën van ontvangers, aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties,
   • de geplande tijdsduur dat de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze tijdsduur, op voorwaarde dat deze informatie op het moment van het verzoek specifiek kan worden beantwoord,
   • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering in overeenstemming met Artikel 22 (1) en (4) AVG en – althans in deze gevallen – ter zake doende informatie over de logica alsook de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor u,
   • in gevallen dat de persoonsgegevens niet bij u zijn verzameld:
   • kennisgeving over alle beschikbare informatie ten aanzien van de herkomst van de gegevens.
   Verder heeft u het recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Is dat het geval, dan heeft u tevens het recht om informatie te ontvangen over de geldende garanties in verband met de verzending. Als u van dit recht op informatie gebruik wilt maken, kunt u altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.
  3. Recht op rectificatie
   U heeft het recht om onverwijld correctie te verlangen van u aangaande, onjuiste persoonsgegevens. U heeft verder het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, aanvulling van onvolledige persoonsgegevens – ook door middel van een aanvullende verklaring – te verlangen.
   Als u van dit recht op rectificatie gebruik wilt maken, kunt u altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.
  4. Recht op vergetelheid (het recht om vergeten te worden)
   U heeft het recht om aan ons te vragen uw persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is en als verwerking niet noodzakelijk is:
   • De persoonsgegevens werden verzameld voor bepaalde doeleinden of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer meer nodig zijn.
   • De betrokkene trekt zijn toestemming, waarop de verwerking overeenkomstig Art. 6 (1a) AVG of Art. 9 (2a) AVG was gebaseerd in en er bestaat geen andere wettelijke basis voor de verwerking.
   • De betrokkene maakt in overeenstemming met Art. 21 (1) AVG bezwaar tegen de verwerking en er bestaan geen dwingende wettelijke gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt in overeenstemming met Art. 21 (2) AVG bezwaar tegen de verwerking.
   • De persoonsgegevens werden illegaal verwerkt.
   • Het verwijderen van de persoonsgegevens is noodzakelijk, om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens het Unierecht, of aan het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderworpen is.
   • De persoonsgegevens werden verzameld in relatie met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij in overeenstemming met Art. 8 (1) AVG.
   Mocht zich een van bovenstaande redenen voordoen en u wilt u dat persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen door ons worden verwijderd, dan kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming of een door hem aangestelde medewerker zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.Zijn de persoonsgegevens door ons openbaar gemaakt en is ons bedrijf overeenkomstig Art. 17 (1) AVG verplicht om de persoonsgegevens te verwijderen, dan treffen we, rekening houdend met de beschikbare technologie en implementatiekosten, passende maatregelen, ook technische, om de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking, die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken, erover te informeren dat u van deze andere verantwoordelijken voor de gegevensverwerking verlangt, dat zij alle links naar uw persoonsgegevens of kopieën of replicaties van uw persoonsgegevens verwijderen, voor zover de verwerking ervan niet vereist is. Onze functionaris voor gegevensbescherming of een door hem aangestelde werknemer zal al het noodzakelijke hiervoor in individuele gevallen regelen.
  5. Recht op beperking van de verwerking
   U hebt het recht van ons beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende situaties van toepassing is:
   • de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, en wel voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
   • de verwerking is onrechtmatig, u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
   • wij hebben als verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u als de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
   • U heeft bezwaar ingediend tegen verwerking overeenkomstig Art. 2 (1) AVG en het is nog niet duidelijk of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan die van u als betrokkene.
   Mocht zich een van bovenstaande voorwaarden voordoen en wilt u dat de verwerking van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens beperkt wordt, dan kunt u hiervoor op elk gewenst moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming of een door hem aangestelde werknemer zal ervoor zorgen dat de verwerking wordt beperkt.
  6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
   U heeft het recht om de u betreffenden persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft daarnaast het recht, deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons, als verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, gehinderd te worden, indien de verwerking berust op toestemming uit hoofde van Art. 6 (1a) AVG, of Art. 9 (2a) AVG, of op een ander contract overeenkomstig Art. 6 (1b) AVG en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.
   Bovendien heeft u bij het uitoefenen van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens, in overeenstemming met Art. 20 (1) AVG, het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere verantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is en het niet van invloed is op de rechten en vrijheden van andere personen.
   Om gebruik te maken van het recht op overdraagbaarheid, kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.
  7. Recht van bezwaar
   U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen verwerking van de u betreffende persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1e) of (1f) AVG.
   Bij bezwaar staken wij de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.
   Daarnaast heeft u het recht, om redenen, die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, die door ons overeenkomstig Art. 89 (1) AVG wordt verricht met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang.
   Om gebruik te maken van het recht op bezwaar, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. U bent ook vrij om, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés, waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.
  8. Het recht om een onder de wetgeving inzake gegevensbescherming gegeven toestemming in te trekken
   U heeft het recht om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Als u gebruik wilt maken van uw recht om toestemming in te trekken, dan kunt u altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.
 7. Wettelijke basis voor de verwerking
  Art. 6 (1a) AVG dient voor ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingen, waarbij we toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk voor uit uitvoeren van een contract waarbij u partij bent, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van een reiscontract, of voor het verlenen van andere diensten of tegenprestaties, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6 (1b) AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Valt ons bedrijf onder een wettelijke verplichting, die het verwerken van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld om aan fiscale verplichtingen te voldoen, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6 (1c) AVG. In zeldzame gevallen kan het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn, als een bezoeker van ons bedrijf of een deelnemer aan een van onze reizen gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of een andere derde partij moeten worden doorgegeven. Dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6 (1d) AVG. Tenslotte kunnen verwerkingen gebaseerd zijn op Art. 6 (1f) AVG. Op deze rechtsgrondslag zijn verwerkingshandelingen gebaseerd, die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, als verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde te beschermen, op voorwaarde dat dit zwaarder weegt dan uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden. Dergelijke verwerkingshandelingen zijn ons met name toegestaan, omdat ze specifiek worden vermeld door de Europese wetgever. Deze is in dit verband van mening, dat sprake is van een legitiem belang als kan worden aangenomen dat u een klant van ons bent (overweging 47 zin 2 AVG).
 8. Legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde bij de verwerking
  Is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op Art. 6 (1f) AVG dan is ons legitieme belang gelegen in het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.
 9. Wettelijke of contractuele voorschriften voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzakelijkheid voor het sluiten van het contract;
  Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; Mogelijke gevolgen van het niet verstrekken
  We wijzen u er duidelijk op, dat het verstrekken van persoonsgegevens voor een deel wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of deels ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het afsluiten van een contract nodig zijn dat u ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons verwerkt moeten worden. U bent bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, als ons bedrijf een contract met u sluit. Worden de persoonsgegevens niet verstrekt, dan kan het contract met u niet gesloten worden. U kunt, voordat u uw persoonsgegevens verstrekt, contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal u per individueel geval duidelijk maken, of het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is, of het voor het sluiten van het contract noodzakelijk is, of dat er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als u de persoonsgegevens niet verstrekt.
 10. Mogelijkheid van geautomatiseerde besluitvorming
  Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.
 11. Contact:
  Wilt u een van bovengenoemde rechten uitoefenen, neemt u dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Gegevens voor facturering en boekhoudkundige doeleinden worden door beëindiging of wissen niet beïnvloed.
  Stuurt u ons ook een mail, als u opmerkingen of suggesties heeft met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens door ons: datenschutz@lmx-touristik.de

Versie/geldig vanaf: 11.02.2020
Deze AV/Privacyverklaring vervangt de AV van 01.07.2018